Székesfehérvári
Intézményi
Központ

Ssz.
Közzétételi Lista
I.
Szervezeti, személyzeti adatok
AdatKözzétett adatUtolsó módosítás időpontjaArchívum
1.A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségeiÁltalános adatok2024.05.14.
2.A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladataiSzerevezeti felépítés2024.05.14.
3.A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)Elérhetőség2024.05.14.
4.A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rendÜgyfélfogadás2024.05.14.
5.Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetőségeEbben a közzétételi egységben nem keletkezett releváns információ.2024.05.14.
6.A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adataiEbben a közzétételi egységben nem keletkezett releváns információ.2024.05.14.
7.A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértékeEbben a közzétételi egységben nem keletkezett releváns információ.2024.05.14.
8.A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjaiEbben a közzétételi egységben nem keletkezett releváns információ.2024.05.14.
9.A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélyeEbben a közzétételi egységben nem keletkezett releváns információ.2024.05.14.
10.A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neveEbben a közzétételi egységben nem keletkezett releváns információ.2024.05.14.
11.A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adataiJogorvoslat elbírálására jogosult szerv2024.05.14.
II.
Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
AdatKözzétett adatUtolsó módosítás időpontjaArchívum
1.A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövegeSZIK SZMSZ

SZIK Adatvédelmi szabályzata
2024.05.14.
2.Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelvenEbben a közzétételi egységben nem keletkezett releváns információ.2024.05.14.
3.A helyi önkormányzat önként vállalt feladataiEbben a közzétételi egységben nem keletkezett releváns információ.2024.05.14.
4.Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekrőlEbben a közzétételi egységben nem keletkezett releváns információ.2024.05.14.
5.A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezményekEbben a közzétételi egységben nem keletkezett releváns információ.2024.05.14.
6.A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségeiKözszolgáltatás2024.05.14.
7.A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértékeEbben a közzétételi egységben nem keletkezett releváns információ.2024.05.14.
8.A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozzaEbben a közzétételi egységben nem keletkezett releváns információ.2024.05.14.
9.A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjátólEbben a közzétételi egységben nem keletkezett releváns információ.2024.05.14.
10.A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közleményekEbben a közzétételi egységben nem keletkezett releváns információ.2024.05.14.
11.A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásukEbben a közzétételi egységben nem keletkezett releváns információ.2024.05.14.
12.A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításaiEllenőrzések nyilvános megállapításai2024.05.14.
13.A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neveKözérdekű adatok megismerési rendje2024.05.14.
14.A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásukEbben a közzétételi egységben nem keletkezett releváns információ.2024.05.14.
15.A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adataiNAIH statisztika2024.05.14.
16.Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő félEbben a közzétételi egységben nem keletkezett releváns információ.2024.05.14.
17.A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételekEbben a közzétételi egységben nem keletkezett releváns információ.2024.05.14.
18.A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi listaEbben a közzétételi egységben nem keletkezett releváns információ.2024.05.14.
19.A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő,a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésévelEbben a közzétételi egységben nem keletkezett releváns információ.2024.05.14.
20.A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változataEbben a közzétételi egységben nem keletkezett releváns információ.2024.05.14.
21.A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesenEbben a közzétételi egységben nem keletkezett releváns információ.2024.05.14.
22.A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatásEbben a közzétételi egységben nem keletkezett releváns információ.2024.05.14.
23.A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelöléseEbben a közzétételi egységben nem keletkezett releváns információ.2024.05.14.
24.A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövegeEbben a közzétételi egységben nem keletkezett releváns információ.2024.05.14.
25.A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részéreEbben a közzétételi egységben nem keletkezett releváns információ.2024.05.14.
III.
Gazdálkodási adatok
AdatKözzétett adatUtolsó módosítás időpontjaArchívum
l.A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója2023. évi beszámoló

2024. évi költségvetés
2024.05.14.2022. évi beszámoló
2021 beszámoló
2020 beszámoló
2019 beszámoló
2018 beszámoló
2023. évi költségvetés
2022 költségvetés
2021 költségvetés
2020 költségvetés
2019 költségvetés
2018 költségvetés
2.A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítveVezetők

Foglalkoztatottak
2024.05.14.
3.A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemondEbben a közzétételi egységben nem keletkezett releváns információ.2024.05.14.
4.Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítaniEbben a közzétételi egységben nem keletkezett releváns információ.2024.05.14.
5.A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)Ebben a közzétételi egységben nem keletkezett releváns információ.2024.05.14.
6.A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetésekEbben a közzétételi egységben nem keletkezett releváns információ.2024.05.14.
7.Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződésekEbben a közzétételi egységben nem keletkezett releváns információ.2024.05.14.
8.Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)Közbeszerzési terv 2024

Közbeszerzési terv 2023

Közbeszerzési terv 2022

Közbeszerzési terv 2021

Közbeszerzési terv 2020

Összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről 2023
2024.05.14.Összegzés 2024

Összegzés 2023

Összegzés 2022

Összegzés 2021

Összegzés 2020

Összegzés 2019

Összegzés 2018