Székesfehérvári
Intézményi
Központ

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

A vezetők és szervezeti egységek feladatai, hatáskörei

 

 1. A főigazgató feladat- és felelősségi köre

A főigazgató irányítja és képviseli a SZIK-et, biztosítja a tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátását. A SZIK tevékenységére irányadó jogszabályoknak, közgyűlési rendeleteknek megfelelően és a fenntartó utasításainak betartásával önállóan irányítja az intézmény tevékenységét, melynek során jogosult és köteles minden olyan döntést meghozni, amely az eredményes tevékenység érdekében szükséges.

A főigazgató:

 1. felelős az Alapító Okiratban meghatározott feladatok hatékony és jogszerű ellátásáért,
 2. felelős a SZIK szervezetének és működési rendjének kialakításáért, a szervezeti egységek és azok tevékenységének meghatározásáért, ennek során a fenntartó iránymutatásának figyelembevételéért, a fenntartó jóváhagyási jogosítványának érvényesítéséért,
 3. felelős a SZIK jogszerű és hatékony működéséhez szükséges szabályzatok és utasítások biztosításáért, továbbá mindezek végrehajtásáért, a végrehajtás ellenőrzéséért,
 4. felelős a működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáért, a hatékony működés kialakításáért,
 5. felelős a SZIK tevékenységével kapcsolatos tervekért, beszámolókért, más szervekkel kötendő megállapodásokért, programokért,
 6. felelős a kitűzött fejlesztési célok és tervek megvalósításáért,
 7. felelős a költségvetésben jóváhagyott pénzügyi előirányzatokkal és a vagyonnal való gazdálkodásért,
 8. felelős a SZIK valamennyi tevékenysége folyamatára (tervezés, végrehajtás, beszámolás) és sajátosságaira tekintettel kialakított belső kontrollrendszer létrehozásáért és működtetéséért,
 9. felelős a létszám- és illetménygazdálkodására vonatkozó jogköre gyakorlásáért,
 10. felelős a munkavállalók felett a munkáltatói jogkörök gyakorlásáért,
 11. felelős az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtéséért,
 12. felelős a belső szervezeti egységek munkakapcsolatainak fejlesztéséért, a hatékony munkavégzést segítő munkahelyi légkör kialakításáért,
 13. felelős a SZIK kapcsolatrendszerének kialakításáért,
 14. felelős a panaszügyek, beadványok intézéséért,
 15. felelős a törvényes, megalapozott döntéshozatal érdekben megfelelő döntés-előkészítési eljárások működtetéséért,
 16. felelős a jogszabályokban és a munkaköri leírásban meghatározott feladatok ellátásáért, jogkörök gyakorlásáért,
 17. felelős a közvetlenül hozzátartozó szervezeti egységek, személyek, így az
  • igazgatók
  • titkárság

 

szakmai munkájának irányításáért, ellenőrzéséért.

 

 1. Titkárság feladat- és felelősségi köre
 1. a SZIK iratkezeléssel kapcsolatos feladatainak ellátása:
  • postabontás, az intézmény elektronikus üzeneteinek fogadása,
  • a levelek, ügyiratok érkeztetése és iktatása,
  • az ügyiratok szignálás utáni kiosztása,
  • határidők nyilvántartása,
  • a vezetői aláírások koordinálása.
 2. postázás, a SZIK teljes ügyiratforgalmáról való gondoskodás,
 3. a főigazgató feladataival kapcsolatos adminisztrációs munka elvégése, a főigazgató programjainak szervezése, közreműködés a főigazgató külső szervekkel való kapcsolattartásában,
 4. reprezentációs feladatok ellátása,
 5. kapcsolattartás a feladatkörét érintő külső szervekkel, személyekkel, belső szervezeti egységekkel,
 6. az intézmény bélyegző nyilvántartásának vezetése,
 7. a szervezet értekezleteinek összehívásáról, meghívók, napirendek kiküldéséről, az emlékeztetők és jelenléti ívek elkészítéséről gondoskodás,
 8. a SZIK tulajdonában lévő gépjármű üzemeltetésének teljes körű biztosítása,
 9. a SZIK központ és a telephelyek szükséges karbantartásának jelzése a Székesfehérvári Tankerületi Központ felé,
 10. SZIK működéséhez, üzemeltetetéshez szükséges anyagok, eszközök beszerzéséhez szükséges árajánlatkérés a vállalkozóktól, megrendelések, szerződések előkészítése, a teljesítés ellenőrzése
 11. műszaki berendezések meghibásodása esetén intézkedés kezdeményezése.

 

 1. Telephely feladatai

A telephelyeken biztosítja a SZIK a gyermekétkeztetéssel összefüggő feladatokat (térítési díjak beszedése, étkeztetés biztosítása).

 

 1. A gazdasági igazgató és az alárendeltségébe tartozó szervezeti egységek

A gazdasági igazgató vagy az általa kijelölt személy pénzügyi ellenjegyzése nélkül a SZIK-et terhelő, gazdasági kihatású kötelezettség nem vállalható, követelés nem írható elő, és ilyen intézkedés nem tehető.

 

4.1. Gazdasági igazgató feladat- és felelősségi köre

 1. felelős a SZIK pénzügyi, számviteli, költségvetési, gazdálkodási rendjének kialakításáért, ezekkel kapcsolatban a jogszabályok, a fenntartó utasításainak, iránymutatásainak figyelembevételéért,
 2. felelős a beszámoló elkészítésekor és a könyvvezetés során a számviteli alapelvek érvényesítéséért, a költségvetési szerv gazdálkodását érintő nyilvántartásaiban szereplő adatok valódiságáért,
 3. felelős az intézmény hatékony és eredményes gazdálkodásának biztosításáért, a költségvetési keretek betartásáért, a kötelezettségvállalások szabályszerűségéért, azok pénzügyi teljesítéséért,
 4. felelős a pénzügyi és számviteli tevékenységek szabályszerű ellátásáért, a gazdasági nyilvántartások naprakész vezetéséért, a kapcsolódó adatszolgáltatások teljesítéséért,
 5. felelős a SZIK költségvetésének megalapozottságáért és kellő alátámasztásáért, a SZIK-hez rendelt, gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek költségvetésének ellenőrzéséért,
 6. felelős az általa hozott gazdasági intézkedésekért, az integrált gazdálkodási rendszer bevezetéséért és működtetéséért,
 7. részt vesz a SZIK képviseletével, irányításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátásában a vezetői feladat- és hatáskör megosztás szerint,
 8. részt vesz a célkitűzések kialakításában, a munkatervek, fejlesztési tervek, programok előkészítésében, a végrehajtás megszervezésében, az irányító szerv részére készítendő előterjesztések, és a szakmai beszámolók összeállításában,
 9. irányítja és ellenőrzi a SZIK gazdasági szervezetét, felügyeli a teljes pénzügyi és számviteli tevékenységét, irányítja a költségvetés tervezését, és az intézmény gazdálkodását, a pénzügyi és számviteli információk értékelésével elősegíti a gazdasági kihatású döntések megalapozottságát,
 10. közreműködik a SZIK működésével kapcsolatos közbeszerzési eljárásokban,
 11. felelős a SZIK pénzellátásának biztosításáért és a pénzgazdálkodásért, pénzforgalmának megszervezéséért,
 12. felelős a SZIK gazdasági szervezetének ügyrendjéért, a tevékenységre vonatkozó szabályzatok elkészítéséért és aktualizálásáért és a szakterületét érintő egyéb utasítások kezdeményezéséért, előkészítéséért,
 13. felelős a SZIK kapcsolatainak alakításáért különösen a fenntartó, az önállóan működő intézményekkel, valamint a számlavezető pénzintézettel és az ellenőrzést végzőkkel,
 14. felelős azon feladatokért, amivel a főigazgató megbízza, és amit a munkaköri leírása, továbbá a jogszabályok, belső szabályzatok, utasítások felelősségi körébe rendelnek,
 15. felelős a
 16. költségvetési, számviteli osztályvezető,
 17. pénzügyi osztályvezető,
 18. ASZMH csoportvezető

 

szakmai munkájának irányításáért, ellenőrzéséért

 

A gazdasági igazgatót feladatainak ellátásában a közvetlenül hozzá tatozó szervezeti egységek támogatják.

Akadályoztatása, vagy távolléte esetén a Gazdasági igazgató-helyettesi feladatot ellátó osztályvezető helyettesíti. 

 

4.2. Gazdasági igazgató asszisztens

 

 1. a gazdasági igazgató munkájának előkészítése, adminisztratív, folyamatos támogatása,
 2. a vezetői információs igények kielégítése, összehasonlító elemzések készítése,
 3. rendszeres egyeztetési és ellenőrzési feladatokat elvégzése,
 4. részt vesz a leltározási és selejtezési feladatokban,
 5. statisztikák elkészítése,
 6. kimutatásokat készít, táblázatot – adatbázisokat – grafikonokat szerkeszt,
 7. külön utasításra elvégzi mindazokat a feladatokat, amelyekkel a gazdasági igazgató megbízza, azzal, hogy a főigazgató részére utasítást adhat.

 

 

 

4.3.1. A Gazdasági Osztályok a hozzájuk rendelt intézmények részére ellátják a költségvetési, számviteli, pénzügyi feladatokat, az alábbiak szerint:

 1. A Gazdasági Osztály- SZIK a SZIK tekintetében,
 2. A Gazdasági Osztály- Művelődés a Szent István Király Múzeum, a Vörösmarty Mihály Könyvtár, a Városi Levéltár és Kutatóintézet, a Siklósi Gyula Várostörténeti Kutatóközpont tekintetében, A Szabadművelődés Háza tekintetében,
 3. A Gazdasági Osztály- Kultúra az Alba Regia Szimfonikus Zenekar, a Vörösmarty Színház, a Székesfehérvári Balett Színház tekintetében.

 

4.3.2. A SZIK, a Művelődés, a Kultúra Gazdasági osztályokon belül a pénzügyi gazdálkodási feladatokat ellátó munkavállalók a pénzügyi osztályvezető közvetlen irányítása alatt végzik a munkájukat.

 

4.3.3. A SZIK, a Művelődés, a Kultúra Gazdasági osztályokon belül a számviteli gazdálkodási feladatokat ellátó munkavállalók a költségvetési, számviteli osztályvezető közvetlen irányítása alatt végzik a munkájukat.

 

4.3.4. A pénzügyi osztályvezető feladata a Gazdasági osztályokon (SZIK, Kultúra, Művelődés) történő iktatási, feldolgozási, számlázási, pénztári kifizetési, utalási, adózási, adatszolgáltatási feladatok koordinálása, ellenőrzése.

 

4.3.5. A költségvetési, számviteli osztályvezető feladata a Gazdasági osztályokon (SZIK, Kultúra, Művelődés) történő költségvetési, számviteli feladatok, kontírozási, könyvelési feladatok, készletekkel, tárgyi eszközökkel, pályázatokkal kapcsolatos nyilvántartási, elszámolási feladatok, a feldolgozott tételekkel kapcsolatos havi, negyedéves, éves adatszolgáltatási feladatok koordinálása, ellenőrzése.

 

Az osztályvezetők ellátják a 4.3.6. pontban konkrétan felsorolt, Gazdasági osztályok feladatellátásához kapcsolódó irányítási, ellenőrzési feladatokat.

 

4.3.6.  A Gazdasági osztályok intézményeikre vonatkozóan ellátják a költségvetési tervezéssel, előirányzat gazdálkodással, kötelezettségvállalás nyilvántartással, elkülönített pénzeszközök kezelésével, a szervezeti egységek ellátásával kapcsolatos feladatokat, valamint összehasonlító elemzéseivel, kontrolling tevékenységével segíti az eredményes gazdálkodást. Kialakítják az intézmény számviteli rendszerét és elkészítik a vonatkozó szabályozást. Biztosítják a naprakész főkönyvi és analitikus könyvelést és azok összhangját. Elkészítik a számviteli kimutatásokat, jelentéseket és beszámolókat. Vezetik a tárgyi eszköz nyilvántartását. Elvégzik a kontírozási és érvényesítési feladatokat.

 

 

 • A Gazdasági osztályok főbb költségvetési, számviteli feladatai:

 

 1. költségvetés készítése a vonatkozó jogszabályok szerint és az irányító szerv útmutatásai alapján,
 2. előirányzatok kezelése és nyilvántartása,
 3. elkülönített pénzek kezelése, elszámolása,
 4. maradvány megállapítása és elszámolása,
 5. előirányzat-felhasználási terv készítése,
 6. kötelezettségvállalások fedezetvizsgálata,
 7. kötelezettségvállalás-nyilvántartás naprakész vezetése,
 8. likviditási terv készítése,
 9. megállapodások gazdasági, költségvetési szempontok szerinti véleményezése,
 10. az intézményi gazdálkodás alakulásának figyelemmel kísérése, az ésszerű takarékos gazdálkodás megvalósítására ösztönző javaslatok, összehasonlító kimutatások készítése,
 11. belföldi kiküldetések elszámolása, ellenőrzése,
 12. fizetési előlegek nyilvántartása,
 13. projektek pénzügyi elkülönítése, elszámolások segítése,
 14. a vezetői információs igények kielégítése, összehasonlító elemzések készítése,
 15. analitikák teljes körű vezetése,
 16. szabályzatok készítése,
 17. számviteli politika, számlatükör, számlarend és egyéb számviteli szabályzatok elkészítése,
 18. a különböző szervezeti egységek, projektek, elkülönített pénzeszközök, különböző jogcímek stb. kódrendszerének összeállítása,
 19. a számlák iktatásának ellenőrzése, a számlák kontírozása és érvényesítése,
 20. naprakész könyvelés biztosítása, mind a főkönyv, mind az analitikák tekintetében,
 21. rendszeres egyeztetési és ellenőrzési feladatokat elvégzése,
 22. a havi -, a negyedéves zárási feladatok elvégzése, mérlegjelentés, pénzforgalmi jelentés készítése, havi adatszolgáltatások előállítása,
 23. a beszámolók elkészítése,
 24. a teljes körű külső és belső számviteli adatszolgáltatás biztosítása,
 25. rendszeres egyeztetés a gazdálkodásban érintett szervezeti egységekkel
 26. az év végi teendők biztosítása,
 27. a leltározási és selejtezési feladatok szervezése,
 28. a tárgyi eszközök nyilvántartásához kapcsolódó teendők ellátása,
 29. közreműködés a projektek, elkülönített pénzeszközök számviteli elszámolásában,
 30. statisztikák elkészítése.

 

A Gazdasági osztályok intézményeik pénzellátásának és pénzkezelésének biztosításával, a bevételek beszedésével, kiadások teljesítésével, a számlák kezelésével, az adózással, az élelmezési feladatok ellátásával kapcsolatos feladatokat látják el.

 

 • A Gazdasági osztályok főbb pénzügyi feladatai:
 1. az intézmények számláinak befogadása, megfelelő elkülönítése, számszaki, alaki, tartalmi ellenőrzése,
 2. a számlák iktatása, utalványrendelet nyomtatása,
 3. a számlák határidőre történő átutalása,
 4. heti finanszírozási igények kezelése,
 5. likviditásmenedzsment,
 6. bankszámla forgalom folyamatos, naprakész feldolgozása, figyelemmel kísérése,
 7. az egyéb (nem számlás) kifizetések teljes körű ügyintézése,
 8. folyószámla nyilvántartási és egyeztetési feladatok elvégzése,
 9. központi számlázási feladatok elvégzése, telephelyeken történő számlázás koordinálása,
 10. követelések nyilvántartása és behajtása,
 11. pénztári teendők ellátása, önálló intézmények pénztárainak koordinálása, ellenőrzése,
 12. pénzkezelő helyek ellátmányának biztosítása és elszámoltatása,
 13. leltározási feladatok (szállítók, adósok, vevők, munkavállalóval szembeni követelések, bankszámlák, pénztárak) ellátása,
 14. az ÁFA, egyéb központi és helyi adókkal kapcsolatos bevallások készítése, adók befizetése, visszaigénylése,
 15. az élelmezési térítési díjakhoz kapcsolódó pénzügyi feladatok végrehajtásának szervezése, ellenőrzése, nyilvántartása,
 16. szigorú számadású nyomtatványok kezelése,
 17. szabályozási feladatok, pénzügyi eljárásrendek kialakítása, szabályzatok készítése,
 18. pénzügyi adatszolgáltatások teljesítése (pl. folyószámla szerinti szállítói tartozásállomány, vevői követelés állomány), koordinálja az önállóan működő intézményekben az integrált gazdálkodási rendszer bevezetését és működtetését,
 19. fizetési felszólítások kezelése.

 

 

 

4.4. Gazdasági csoportok

 

4.4.1. ASZMH gazdasági csoport

 

Az ASZMH gazdasági csoport ellátja a költségvetési tervezéssel, előirányzat gazdálkodással, kötelezettségvállalás nyilvántartással, elkülönített pénzek kezelésével kapcsolatos feladatokat, valamint összehasonlító elemzéseivel, kontrolling tevékenységével segíti az eredményes gazdálkodást. Biztosítja a naprakész főkönyvi és analitikus könyvelést és azok összhangját. Elkészíti a számviteli kimutatásokat, jelentéseket és beszámolókat. Vezeti az intézmény tárgyi eszköz nyilvántartását. Elvégzi a kontírozási és érvényesítési feladatokat. A pénzellátásának és pénzkezelésének biztosításával, a bevételek beszedésével, kiadások teljesítésével, a számlák kezelésével, az adózással kapcsolatos feladatokat is teljes körűen elvégzi. Ellátja az ASZMH közalkalmazottainak alkalmazásával kapcsolatos személyügyi és munkaügyi feladatokat, előkészíti a munkáltatói intézkedéseket, naprakész létszámnyilvántartást vezet, elvégzi a számfejtési feladatokat.

 

4.4.1.2. A csoport főbb feladatai a költségvetés – számviteli terület tekintetében:

 

 1. költségvetés készítése a vonatkozó jogszabályok szerint és az irányító szerv útmutatásai alapján,
 2. előirányzatok kezelése és nyilvántartása,
 3. elkülönített pénzek kezelése, elszámolása,
 4. maradvány megállapítása és elszámolása,
 5. előirányzat-felhasználási terv készítése,
 6. kötelezettségvállalások fedezetvizsgálata,
 7. kötelezettségvállalás-nyilvántartás naprakész vezetése,
 8. likviditási terv készítése,
 9. megállapodások gazdasági, költségvetési szempontok szerinti véleményezése,
 10. az intézményi gazdálkodás alakulásának figyelemmel kísérése, az ésszerű takarékos gazdálkodás megvalósítására ösztönző javaslatok, összehasonlító kimutatások készítése,
 11. belföldi kiküldetések elszámolása, ellenőrzése,
 12. fizetési előlegek nyilvántartása,
 13. projektek pénzügyi elkülönítése, elszámolások segítése,
 14. kontrolling rendszer kidolgozása és működtetése,
 15. a vezetői információs igények kielégítése, összehasonlító elemzések készítése,
 16. analitikák teljes körű vezetése,
 17. szabályzatok készítésében való közreműködés,
 18. számviteli politika, számlatükör, számlarend és egyéb számviteli szabályzatok elkészítésében való közreműködés,
 19. a különböző szervezeti egységek, projektek, elkülönített pénzeszközök, különböző jogcímek stb. kódrendszerének összeállítása,
 20. a számlák iktatásának ellenőrzése, a számlák kontírozása és érvényesítése,
 21. naprakész könyvelés biztosítása, mind a főkönyv, mind az analitikák tekintetében,
 22. rendszeres egyeztetési és ellenőrzési feladatok elvégzése,
 23. a havi-, a negyedéves zárási feladatok elvégzése, mérlegjelentés, pénzforgalmi jelentés készítése, havi adatszolgáltatások előállítása,
 24. a beszámolók elkészítése,
 25. a teljes körű külső és belső számviteli adatszolgáltatás biztosítása,
 26. rendszeres egyeztetés a gazdálkodásban érintett szervezeti egységekkel,
 27. az év végi teendők biztosítása,
 28. a leltározási és selejtezési feladatok szervezése,
 29. a tárgyi eszközök nyilvántartásához kapcsolódó teendők ellátása,
 30. közreműködés a projektek, elkülönített pénzeszközök számviteli elszámolásában,
 31. statisztikák elkészítése.

 

4.4.1.3. A csoport főbb feladatai a pénzügyi terület tekintetében:

 1. az intézmény számláinak befogadása, megfelelő elkülönítése, számszaki, alaki, tartalmi ellenőrzése,
 2. a számlák iktatása, utalványrendelet nyomtatása,
 3. a számlák határidőre történő átutalása,
 4. heti finanszírozási igények kezelése,
 5. likviditásmenedzsment,
 6. bankszámla forgalom folyamatos, naprakész feldolgozása, figyelemmel kísérése,
 7. az egyéb (nem számlás) kifizetések teljes körű ügyintézése,
 8. folyószámla nyilvántartási és egyeztetési feladatok elvégzése,
 9. központi számlázási feladatok elvégzése, telephelyeken történő számlázás koordinálása,
 10. követelések nyilvántartása és behajtása,
 11. pénztári teendők ellátása, ellenőrzése
 12. leltározási feladatok (szállítók, adósok, vevők, munkavállalóval szembeni követelések, bankszámlák, pénztárak) ellátása,
 13. az ÁFA, egyéb központi és helyi adókkal kapcsolatos bevallások készítése, adók befizetése, visszaigénylése,
 14. szigorú számadású nyomtatványok kezelése,
 15. cafeteriához kapcsolódó kifizetések ügyintézése,
 16. szabályozási feladatok, pénzügyi eljárásrendek kialakítása, szabályzatok készítésében való közreműködés,
 17. pénzügyi adatszolgáltatások teljesítése (pl. folyószámla szerinti szállítói tartozásállomány, vevői követelés állomány),
 18. hátralékosokkal szembeni intézkedések kezdeményezése.

 

4.4.1.4. A csoport főbb feladatai a humánpolitikai terület tekintetében:

 

 1. munkáltatói intézkedések előkészítése az alábbi tárgykörökben:
  • kinevezés, átsorolás, illetményváltozás,
  • megbízási szerződések előkészítése,
  • jubileumi jutalom,
  • felmentés, egyéb megszüntetés,
  • rendkívüli munkavégzés, helyettesítés,
  • összeférhetetlenség,
  • személyi anyagok, nyilvántartások kezelése,
 2. üres álláshelyekre vonatkozó pályázatok előkészítése, lebonyolítása,
 3. tanulmányi szerződések előkészítése,
 4. kártérítési eljárás iratainak előkészítése,
 5. szabadság, egyéb távollétek jelentésének elkészítése, továbbítása a Magyar Államkincstárhoz,
 6. munkába járás költségtérítésének, megbízási díjak számfejtése, továbbítása a Magyar Államkincstárhoz,
 7. tanácsadás munkajogi kérdésekben,
 8. jogszabályban előírt adatszolgáltatások, jelentések elkészítése,
 9. cafeteriához kapcsolódó munkaügyi feladatok ellátása,
 10. egészségügyi alkalmassági vizsgálatok szervezése,
 11. éves adóbevalláshoz kapcsolódó feladatok koordinálása,
 12. a közalkalmazottakat megillető utazási kedvezményekkel kapcsolatos teljes körű ügyintézés,
 13. figyelemmel kíséri a jelenléti ívek vezetését, gondoskodik a szabadságolási terv elkészítéséről,
 14. naprakész létszámkimutatást vezet.
  • Élelmezési csoport

A csoport főbb feladatai:

 

 1. telephely élelmezéssel kapcsolatos feladatainak teljes körű ellátása,
 2. igényfelmérés, megrendelések, lemondások kezelése, ezek integrált számítógépes rendszerben történő rögzítése,
 3. kedvezmények igénybevételéhez igazolások kezelése, kedvezményezettek nyilvántartása,
 4. megrendelések leadása,
 5. kapcsolattatás a szolgáltatóval,
 6. étkezési térítési díj beszedése, befizetése a bankszámlára,
 7. szállítói számla egyeztetése, teljesítés-igazolása,
 8. pénzkezelő helyen ellátmány kezelése,
 9. adatszolgáltatás a SZIK Központ részére.

 

 1. A Humánpolitikai igazgató és az alárendeltségébe tartozó szervezeti egység

5.1. Humánpolitikai igazgató feladat- és felelősségi köre

 1. felelős a munkáltatói intézkedések jogszerű előkészítéséért, a vonatkozó jogszabályok betartásának biztosításáért,
 2. felelős az aktuális munkáltatói intézkedések jogszabályi határidőkben történő végrehajtásáért,
 3. felelős a költségvetés személyi juttatásainak tervezéséért, azok kellő megalapozottságáért és alátámasztásáért,
 4. biztosítja a munkáltatói dokumentációk elkészítésének folyamatba épített ellenőrzését,
 5. gondoskodik a foglalkoztatás szabályossági felülvizsgálatáról és javaslatot tesz az esetleges problémák kezelésére,
 6. elemzéseket, előrejelzéseket készít a foglalkoztatásban történő változásokról,
 7. részt vesz a SZIK képviseletével, irányításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátásában a vezetői feladat- és hatáskör megosztás szerint,
 8. részt vesz a célkitűzések kialakításában, a munkatervek, fejlesztési tervek, programok előkészítésében, a végrehajtás megszervezésében, az irányító szerv részére készítendő előterjesztések, és a szakmai beszámolók összeállításában,
 9. szervezi a szervezeten belül szükségessé váló létszám átcsoportosításokat, helyettesítéseket,
 10. fő felelősként gondoskodik az SZIK humánstratégiájának kialakításáról, kialakítja a szervezet egységes humánpolitikai gyakorlatát, gondoskodik a személyi anyagok előírásszerű tartalmáról és naprakészen tartásáról,
 11. kialakítja és működteti a belső és külső pályáztatás rendszerét,
 12. elkészíti az intézmény humánpolitikai feladatokkal kapcsolatos szabályzatait,
 13. elvégzi a vagyonnyilatkozatokhoz kapcsolódó feladatokat,
 14. elősegíti a munka-erőállomány szakmai fejlesztését, felméri a belső képzési szükségleteket, illetve igényeket és szervezi a belső képzéseket,
 15. gondoskodik a naprakész létszámnyilvántartásról,
 16. biztosítja a Magyar Államkincstár által biztosított programok szakszerű és szabályos használatát, rendszeres adatellenőrzéseket végez, szervezi, irányítja és ellenőrzi a Humánpolitikai Osztály munkáját.

A humánpolitikai igazgatót feladatainak ellátásában a közvetlenül irányítása alá tartozó osztály támogatja.

5.2. Humánpolitikai osztály

A Humánpolitikai osztály ellátja az SZIK közalkalmazottainak alkalmazásával kapcsolatos személyügyi és munkaügyi feladatokat, előkészíti a munkáltatói intézkedéseket, naprakész létszámnyilvántartást vezet, elvégzi (koordinálja) a számfejtési feladatokat.

A Humánpolitikai osztály ezen feladatokat az SZIK és a SZIK gazdasági szervezet feladatkörébe tartozó feladatok ellátása tekintetében az ellátási körébe tartozó intézmények részére is elvégzi.

A Humánpolitikai osztály főbb feladatai:

 1. munkáltatói intézkedések előkészítése az alábbi tárgykörökben:
  • kinevezés, átsorolás, illetményváltozás,
  • megbízási szerződések előkészítése,
  • jubileumi jutalom,
  • felmentés, egyéb megszüntetés,
  • rendkívüli munkavégzés, helyettesítés,
  • összeférhetetlenség vizsgálata,
  • személyi anyagok, nyilvántartások kezelése,
 2. üres álláshelyekre vonatkozó pályázatok előkészítése, lebonyolítása,
 3. tanulmányi szerződések előkészítése,
 4. kártérítési eljárás iratainak előkészítése,
 5. szabadság, egyéb távollétek jelentésének elkészítése, továbbítása a Magyar Államkincstárhoz,
 6. munkába járás költségtérítésének, megbízási díjak számfejtése, továbbítása a Magyar Államkincstárhoz,
 7. tanácsadás munkajogi kérdésekben,
 8. jogszabályban előírt adatszolgáltatások, jelentések elkészítése,
 9. cafeteriához kapcsolódó munkaügyi feladatok ellátása,
 10. egészségügyi alkalmassági vizsgálatok szervezése,
 11. a diákolimpiához, versenybírói szerződésekhez kapcsolódó munkaügyi, számfejtési feladatok ellátása,
 12. éves adóbevalláshoz kapcsolódó feladatok koordinálása,
 13. a közalkalmazottakat megillető utazási kedvezményekkel kapcsolatos teljes körű ügyintézés,
 14. létszámnyilvántartás, bérváltozás nyilvántartása,
 15. figyelemmel kíséri a jelenléti ívek vezetését, gondoskodik a szabadságolási terv elkészítéséről,
 16. fizetési előlegek nyilvántartása.