Székesfehérvári
Intézményi
Központ

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

Tájékoztató a közérdekű adatigénylések menetéről

 

A közügyek és a közpénzek felhasználásának átláthatósága érdekében az állampolgárok jogosultak közérdekű információhoz jutni Magyarország bármely állami, önkormányzati vagy más közfeladatot ellátó szervétől, intézményétől. A közérdekű adatigénylés menetét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), a megállapítható költségtérítés részleteit a 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet szabályozza.

Milyen formában nyújtható be az adatigénylés?

Az adatigénylést formai kötöttségektől mentesen bárki szóban, írásban vagy elektronikus úton nyújthatja be az Intézményhez. Az adatigénylésben az egyértelműség érdekében célszerű hivatkozni az Infotv.-re azért, hogy azt az Intézmény ne közérdekű bejelentésként vagy közigazgatási ügyként kezelje. Az igénylő által egy éven belül benyújtott azonos adatkörre vonatkozó kérés elutasítható.

 Milyen adatokat, információkat szükséges megadni a kérelemben?

Az adatigénylő nevén és elérhetőségén túl (cím, e-mail cím) – amelyre a tájékoztatás megküldését kéri – egyéb adatok megadására nem köteles. Az Intézmény nem ellenőrzi az adatigénylő személyazonosságát, és nem kér nyilatkozatot az adatkérés céljáról, motivációjáról sem.  Ugyanakkor az Intézmény gazdálkodásának számlaszintű, illetve tételes ellenőrzésére irányuló adatmegismerésekre külön törvények rendelkezései irányadók.

Az állampolgár az igényelt adatok körén túl a kérelemben megjelölheti azt a formát, illetve módot, ahogyan a közérdekű adatokat meg szeretné kapni. Érdemes ugyanakkor átgondolni, hogy az adatoknak a kívánt formába történő rendezése jelenthet-e olyan többletfeladatot az Intézmény számára, melynek költségvonzatát az igénylőnek kell majd viselnie.

 Milyen kötelezettségei vannak az adatkezelőknek? 

Az Intézményt válaszadási kötelezettség terheli. A válasznak tartalmaznia kell a kért közérdekű adatot, vagy indokolni kell, hogy a kért adat miért nem adható ki.

A kérelemnek az Intézmény a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül eleget tesz. Ez a határidő indokolt esetben csak egy alkalommal, 15 nappal hosszabbítható meg az igénylő értesítése mellett.

Az igény beérkezésétől számított 15 napon belül az állampolgárt arról is tájékoztatja Az Intézmény, ha az adatigénylés teljesítését a költségtérítés előzetes megfizetésétől teszi függővé. Ebben az esetben- a költségtérítés összege mellett – a tájékoztatásban szerepel az indokolás is (az igényelt adatok, dokumentumok jelentős terjedelműek). Amennyiben az Intézmény nem tartja be ezt a határidőt, az adatigénylést költségtérítés megfizetése nélkül teljesíti.

 Van-e költségvonzata az adatigénylés teljesítésének?   

Az Intézmény a közérdekű adatigénylések teljesítésekor nem szolgáltatást nyújt. Az adatigénylések teljesítése bizonyos mértékű költség-ráfordítást szükségképpen igényel, ez a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő alapjog intézményi biztosításának velejárója, így az csak különösen indokolt esetben hárítható át az adatigénylőre. Az Intézmény azonban bármikor dönthet úgy, hogy az adatszolgáltatásért nem állapít meg költségtérítést. Két fajta költségelem számítható fel: a felhasznált adathordozó, valamint a kézbesítés költsége (egyéb költségelem nem vehető figyelembe).

Jelentős terjedelmű másolat készítésénél tájékoztatást kell adni arról, hogy az adatigénylés mekkora iratmennyiséget ölel fel. Közölni kell az adatigénylővel az adatigénylés teljesítésének másolatkészítést nem igénylő lehetőségeit is.

Fontos tudni, hogy amennyiben a megállapított költségtérítés összege nem haladja meg a 10.000 Ft-ot, annak előzetes megfizetésétől nem teszi függővé az adatigénylés teljesítését Az Intézmény. A költségtérítés maximális mértéke azonban nem haladhatja meg a 190.000 Ft-ot.

 A befizetett költségtérítés mikor járhat vissza?

A költségtérítésnek a valós költségekhez kell igazodnia. A költségtérítés előzetes megfizetése és az adatigénylés teljesítése után külön tájékoztatást lehet kérni az Intézménytől az adatszolgáltatás tényleges költségeiről, és az azt alátámasztó számításokról. Amennyiben az előzetesen felszámított költség meghaladja a tényleges költségeket, a kettő különbözete az igénylőnek visszafizetendő.

 Milyen jogorvoslati lehetőségek vehetők igénybe?

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítési határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében az adatigénylő jogosult bírósághoz fordulni. A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított 30 napon belül kell megindítani az Intézmény ellen.

Az igénylő dönthet úgy is, hogy Az Intézmény jogsértő eljárása miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) vizsgálatát kezdeményezi.

Az intézmény adatai

1. Az intézmény neve:

Székesfehérvári Intézményi Központ

Az intézmény rövidített elnevezése: SZIK

2. A SZIK jogállása

 

A SZIK Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése irányítása alatt álló jogi személy.

A SZIK központi szervezeti egységekből és telephelyekből áll.

A SZIK illetékessége, működési köre: Székesfehérvár közigazgatási területe.

3. A SZIK gazdálkodási jogköre

A SZIK az előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező önkormányzati költségvetési szerv.

4. A SZIK székhelye, telephelyei

4.1. A SZIK székhelye

         8000 Székesfehérvár, Budai út 90.

4.2. A SZIK elérhetőségei

         Központi telefonszáma: 22/511-311

         E-mail címe: szik@szik.szekesfehervar.hu

         Weblap címe: https://www.szik.szekesfehervar.hu

 

A SZIK irányító szervének neve, címe

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

Az intézmény alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:

 

Kormányzati funkciószám

Kormányzati funkció megnevezése

1

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

2

013360

Más szerv részére végzett pénzügyi – gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

3

081043

Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

4

081044

Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása

5

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

6

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

7

096030

Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása

8

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Vörös Csaba

Székesfehérvári Intézményi Központ

8000 Székesfehérvár, Budai út 90.

Telefon: +36/22-511-311

E-mail: szik@szik.szekesfehervar.hu

E-mail: voros.csaba@szik.szekesfehervar.hu

https://www.szik.szekesfehervar.hu/

Letölthető dokumentumok

Szervezeti és Működési Szabályzat

SZIK alapító okirat

Alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

SZIK Törzskönyvi kivonat